ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի Ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալություն

Լուրեր / Հայտարարություններ

Տեղեկատվություն ջրօգտագործողների կողմից ջրօգտագործման թույլտվությունների (ՋԹ) պայմանների խախտման վերաբերյալ

2018թ. օգոստոսի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ն ընկած ժամանակահատվածում իրականացրել են ուսումնասիրություններ ջրային ռեսուրսների փաստացի վիճակի և ՋԹ պայմանների կատարման վերաբերյալ: Ուսումնասիրությունների արդյունքերը.<<Ածխաջրածնային և գյուղատնտեսական թափոններից օրգանական և նավթային մթերքների ստացումը և ռազմավարական անհրաժեշտությունը >> միջազգային երկրորդ գիտա-գործնական գիտաժողովին մասնակցելու հրավեր

Գիտաժողովի ընթացքում կներկայացվեն վառելիքային տնտեսությունների և օրգանական, նավթաքիմիական սինթեզի համար ածխաջրածնային հումքի ստացման բնագավառում նոր տեխնոլոգիական մշակումներ: Գիտաժողովի զեկուցողները կծանոթացնեն տարածաշրջանի էներգետիկական անվտանգության և անկախության ապահովմանը կոչված նորարական տեխնիկական մեթոդների հետ: Գիտաժողովի ընթացքում կկազմակերպվեն նաև  բոլոր շահագրգիռ կողմերի մասնակցուցյամբ կլոր սեղաններ: 
Գիտաժողովի կազմակերպիչներն են՝ ՀՀ ԳԿՆ Գիտության պետական կոմիտեն, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանը, ՀԱՊԿ  ինստիտուտի Հայաստանի ազգային ներկայացուցչությունը, Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիան և Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը

Անցկացման վայրը. ՀՀ, ք. Երևան
Գիտաժողովի լեզուն. հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն
Ժամկետը. 22-24 հոկտեմբերի, 2018թ.

Ընդունվում են թեզիսներ  հետևյալ թեմաներով.

 • Ածխաջրածնային և գյուղատնտեսական թափոնների վերամշակմամբ գազային և հեղուկ վառելիքի ստացում:
 • Ոչ արդյունավետ վառելիքի վերամշակմամբ օրգանական սինթեզի հումքի ստացում:
 • Պինդ թափոնների պիրոլիզ
 • Կանաչ էկոնոմիկա - առաջարկվող տեխնոլոգիաների արդյունավետություն, շահութաբերություն և էկոլոգիական անվտանգություն:

Թեզիսների ներկայացման վերջնաժամկետը - 30 օգոստոսի 2018թ., հետևյալ հասցեով. Երևան 009, Տերյան Փ. 105 ա, ՀԱՊՀ ¥հիմնադրամ), 1-ին մասնաշենք, ՔՏ և ԲՃ ֆակուլտետ, ՔԿ և ԲՏ ամբիոն, Հասմիկ Քոչարյանին,  կամ էլեկտրոնային հասցեով. hasqocharyan@mail.ru
Թեզիսները, մեկ Ա4 չափի էջի վրա, ներկայացնել անգլերեն լեզվով Word for Windows խմբագրմամբ:
Գիտաժողովի մասնակիցների զեկուցումները կտպագրվեն “Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի” ամսագրում և ՀԱՊՀ-ի Բանբեր պարբերականում համաձայն հետևյալ պահանջների.

 • ՀՏԴ վերևի ձախ մասում),  11 pt տառաչափով:
 • Թեզիսի վերնագիրը, մեծատառերով հոծ 12 pt տառաչափով, կենտրոնական հավասարեցմամբ:
 • Բոլոր հեղինակների ցանկը, շեղատառ, հոծ, 12 pt, կենտրոնական հավասարեցմամբ:
 •  Կազմակերպության լրիվ անվանումը, յուրաքանչյուր հեղինակի պաշտոնը, ուղիղ 10 pt տառատեսակով, կենտրոնական հավասարեցմամբ:
 • Հեղինակների էլեկտրոնային հասցեներն ըստ հերթականության:
 • Համառոտագիր մինչ 20 տող ծավալով, 11 pt տառաչափի ուղիղ շրիֆտով:
 • Առանցքային բառերը 11 pt ուղիղ շրիֆտով:
 •  Հիմնական տեքստը 12 pt տառաչափով:
 • Գրականության ցանկը 12 pt տառաչափի ուղիղ շրիֆտով:

Բոլոր ներկայացված նյութերը կընտրվեն կազմկոմիտեի կողմից և գրախոսումից հետո կտպագրվեն վերը նշված ամսագրերում: Նյութերի ընդունման վերաբերյալ տեղեկատվությունը լրացուցիչ կհաղորդվի:
Ածխաջրածնային և գյուղատնտեսական թափոններից օրգանական և նավթային մթերքների ստացումը և ռազմավարական անհրաժեշտությունը


“Եվրոպական միության ջրային նախաձեռնություն պլյուս Արևելյան գործընկերության երկրների համար” ծրագիրը հրավիրում է Հայաստանում գործող տեղական մասնավոր կազմակերպություններին, հասարակական կազմակերպություններին, համալսարաններին, հետազոտական ինստիտուտներին և դրանց խմբերին կամ այլ կազմակերպություններին` մասնակցելու Սևանի ջրավազանային կառավարման պլանի մշակման (մաս 1 - բնութագրում) և Հրազդանի ջրավազանային կառավարման պլանի մշակման (մաս 1 - բնութագրում) մրցույթներին:

Մանրամասն տեխնիկական առաջադրանքը և դիմելու ընթացակարգը ներկայացվում են հետևյալ հղումով.
http://euwipluseast.eu/en/thematic-area/call-for-application

Տեխնիկական և ֆինանսական առաջարկների ներկայացման վերջնաժամկետն է 2018թ. ապրիլի 3-ը: