ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի Ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալություն

ՀՀ ջրային ոլորտի հիմնական օրենսդրական ակտերը

N Անվանումը Ընդունող մարմին Ընդունման տարեթիվ Որոշում թիվ Կարգավորման առարկան
1. Ջրային տնտեսության կառավարման համակարգի բարեփոխումների մասինՀՀ կառավարություն9 փետրվար, 2001թ.N 92-Ն• Ջրային տնտեսության ոլորտի ընկերությունների ֆինանսական վերականգնում, նրանց կողմից սպառողներին մատուցվող ծառայությունների որակի բարելավում, սակագնային քաղաքականության կատարելագործման և ոլորտում տնտեսական բարեփոխումների իրականացում
2. Ստորերկրյա ջրերի շահագործական պաշարների և կանխատեսումային ռեսուրսների դասակարգումը հաստատելու մասինՀՀ կառավարություն2 փետրվարի, 2002թ.N 94• Ստորերկրյա ջրերի շահագործման պաշարների և կանխատեսումային ռեսուրսների դասակարգում
3. ՋՌԿԳ-ի կանոնադրությունը և կառուցվածքը հաստատելու մասինՀՀ կառավարություն16 մայիսի, 2002թ.N 792-Ն• Գործակալության նպատակները, խնդիրները, գործառույթները, կառավարումը, աշխատանքների կազմակերպումը
4. ՀՀ ջրային օրենսգիրքՀՀ Ազգային ժողով4 հունիսի, 2002թ.ՀՕ-373-Ն• Համապարփակ ավազանային կառավարում,
• առաջարկի, այլ ոչ թե պահանջարկի վրա հիմնված ջրերի բաշխում,
• տեղեկատվության վրա հիմնված ջրօգտագործման թույլտվությունների տրամադրում,
• ջրային ռեսուրսների կառավարման և ծախսածածկման ընթացքում տնտեսական լծակների օգտագործում
5. Ջրօգտագործման թույլտվության օրինակելի ձևաթուղթը և ջրօգտագործման թույլտվության ձևերը հաստատելու մասինՀՀ կառավարութուն7 մարտի, 2003թN 218-Ն• Ջրօգտագործման թույլտվության օրինակելի ձևաթուղթ և ջրօգտագործման թույլտվության ձևերը
6. Ջրային ռեսուրսներից ջրօգտագործողներին հատկացվող ջրառի չափաքանակաների և ռեժիմի որոշման կարգը հաստատելու մասինՀՀ կառավարություն13 մարտի, 2003թ.N 354-Ն• Ջրային ռեսուրսներից ջրօգտագործողներին հատկացվող ջրառի չափաքանակաների և ռեժիմի սկզբունքները և հիմքերը` ըստ ջրօգտագործման նպատակի
7. Հակահրդեհային նպատակներով ջրօգտագործման կարգը սահմանելու մասինՀՀ կառավարություն3 ապրիլի, 2003թN 390-Ն• Հակահրդեհային նպատակներով ջրօգտագործման կարգը
8. Ջրերի հաշվառման այլընտրանքային կարգը հաստատելու մասինՀՀ կառավարություն3 ապրիլի 2003թ.N 499-Ն• ՀՀ տարածքում ջրային ռեսուրսներից ջրառի ծավալների հաշվառում դիտակետ չունեցպղ տեղանքներում
9. Ցամքուրդային ջրերի օգտագործման կարգը հաստատելու մասինՀՀ կառավարություն17 ապրիլի, 2003թ.N 416-Ն• Ցամքուրդային ջրերի օգտագործումը` հաշվի առնելով պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, իրավաբանակաան անձանց և քաղաքացիների միջև հարաբերությունները
10. Անձի սեփականություն հանդիսացող հողամասում գրունտային ջրերի օգտագործման կարգը հաստատելու մասինՀՀ կառավարություն17 ապրիլի, 2003թ.N 523-Ն• Անձի սեփականություն հանդիսացող հողամասում գրունտային ջրերի օգտագործման գործընթացը
11. Անդրսահմանային ջրային ռեսուրսների մասին տեղեկատվության կարգը հաստատելու մասինՀՀ կառավարություն8 մայիսի, 2003թ. N 612-Ն• ՀՀ անդրսահմանյին ջրային ռեսուրսների տարբեր ցուցանիշների է ռեժիմների մասին տեղեկատվության տրամադրումը
12. Որսորդական տնտեսության կարիքների համար ջրային ռեսուրսների օգտագործման կարգը հաստատելու մասինՀՀ կառավարություն8 մայիսի, 2003թ.N 669-Ն• Որսորդական տնտեսության կարիքների համար ջրային ռեսուրսների օգտագործման հետ կապված հարաբերությունները և ջրօգտագործման գերակայությունները
13. Ջրային օբյեկտ- բնության հուշարձանների կարգավիճակի, կազմի և օգտագործման ու պահպանության առանձնահատկությունները սահմանելու մասինՀՀ կառավարություն22 մայիսի, 2003թ.N 620-Ն• Լճերին, գետերին, լճակներին, հեյզերներին, ջրաճահճային տարածքներին, թերմալ և հանքային ջրաղբյուրներին, սառցադաշտերին բնության հուշարձանի կարգավիճակ տալու, կազմի պահպանության և օգտագործման առանձնահատկությունները
14. Ջրային ռեսուրսների մոնիտորինգի իրականացման և հաշվետվությունների գրանցման կարգը հաստատելու մասինՀՀ կառավարություն22 մայիսի, 2003թ.N 639-Ն• Ջրային ռեսուրսների մոնիտորինգի իրականացում, օպերատիվ տվյալների հավաքագրում, մշակում և ամփոփում, հաշվետվությունների գրանցում
15. Ջրօգտագործման թույլտվությունը մեկ անձից այլ անձի փոխանցելու պայմանագրի օրինակելի ոչ պարտադիր ձևը հաստատելու մասինՀՀ կառավարություն22 մայիսի, 2003թ.N 687-Ն• Ջրօգտագործման թույլտվությունը մեկ անձից այլ անձի փոխանցելու պայմանագրի օրինակելի ոչ պարտադիր ձևը
16. Ջրօգտագործման թույլտվությունն այլ անձանց փոխանցելու և պայմանագրով տրամադրելու կարգը հաստատելու մասինՀՀ կառավարություն22 մայիսի 2003թ.N 702-Ն• Ջրօգտագործման թույլտվություն ունեցող անձի կողմից այդ իրավունքը կամ դրա մի մասն այլ անձի փոխանցելու, այդ թվում` վաճառելու գործընթացը
17. Ձկնային տնտեսության կարիքների համար ջրային ռեսուրսների օգտագործման կարգը հաստատելու մասինՀՀ կառավարություն22 մայիսի, 2003թ.N 703-Ն• Ձկնային տնտեսության կարիքների համար ջրային ռեսուրսների օգտագործման գործառույթները
18. Բնական բուժիչ ջրայի ռեսուրսների օգտագործման կարգը հաստատելու մասինՀՀ կառավարություն22 մայիսի, 2003թ.N 812-Ն• Բնական բուժիչ ջրային ռեսուրսների օգտագործման գործընթացը
19. Ազատ ջրօգտագործման կարգը հաստատելու մասինՀՀ կառավարություն5 հունիսի, 2003թ.N 816-Ն• Ազատ ջրօգտագործմանն առնչվող իրավահարաբերությունները
20. Կեղտաջրերի ցամքուրդային ջրերի ընդունման համար կլանող հորատանցքերի, սպառված հանքավայրերի, հանքահորերի ու բաց հանքերի օգտագործման և արտահոսքի թույլտվության կարգը հաստատելու մասին ՀՀ կառավարություն10 հուլիսի, 2003թ. N 982-Ն• Կեղտաջրերի ցամքուրդային ջրերի ընդունման համար կլանող հորատանցքերի, սպառված հանքավայրերի, հանքահորերի ու բաց հանքերի օգտագործման և արտահոսքի թույլտվության տրամադրման կարգը
21. Ջրային պետական կադաստրում տեղեկատվության գրանցման ու տեղեկատվության տրամադրման կարգի հաստատման մասինՀՀ կառավարություն22 հունիսի, 2003թ.N 1060-Ն• Ջրային պետական կադաստրում փաստաթղթերի գրանցման, տեղեկատվության հավաքագրման ու տրամադրման, ինչպես նաև լիազորված մարմնի կողմից Ջրային պետական կադաստրին առնչվող գործառույթների կարգեր
22. “Ջրի ազգային քաղաքականության հիմնադրույթների մասին” ՀՀ օրենքՀՀ Ազգային ժողով3 մայիսի, 2005թ.ՀՕ-96• Ջրային ռեսուրսների և ջրային համակարգերի ռազմավարական օգտագործման և պահ-պանության հեռանկարային զարգացում
• ջրային ռեսուրսների մատչելիության գնահատում, ազգային ջրային պաշարի բնութագրում, ջրային ռեսուրսների առաջարկի և պահանջարկի ձևավորում,
• ջրային ռեսուրսների օգտագործման գերակայություններ,
• ջրավազանային կառավարման սկզբունքներ,
• ջրավազանային կառավարման պլաններ
23. “Հայաստանի Հանրապետության ջրի ազգային ծրագրի մասին” ՀՀ օրենքՀՀ Ազգային ժողով27 նոյեմբերի, 2006թ.ՀՕ-232• Ազգային ջրային պաշար, ռազմավարական ջրային պաշար, օգտագործելի ջրային ռեսուրսներ,
• ջրերի նկատմամբ առաջարկը և պահանջարկը, ջրային բնագավառի պահպանում և զարգացում,
• ջրի ազգային ծրագրի իրականացման միջոցառումներ
24. Կախված տեղանքի առանձնահատկություններից` յուրաքանչյուր ջրա-վազանային կառավարման տարածքի ջրի որակի ապահովման նորմերը սահմանելու մասինՀՀ կառավարություն27 հունվարի, 2011թ.N 75-Ն• Մակերևութային ջրերի` ջրօգտագործման նպատակային նշանակության կամ որակի կարգերի փոխադարձ կապերի համակարգը,
• մակերևութային ջրերի առաջարկվող էկոլոգիական նորմեր,
• մակերևութային ջրերի որակի նորմերը 14 խոշոր գետային ավազանների գետերի ու գետերի առանձին հատվածների համար
25. Ջրավազանային կառավարման մոդելային պլանի բովանդակությանը հավանություն տալու մասինՀՀ կառավարության նիստ3 փետրվարի, 2011թ.N 4• Ջրավազանային կառավարման մոդելային պլանի բովանդակություն,
• 6 ջրավազանային կառավարման պլանների տեխնիկական բնութագրերի կազմում
26. Ըստ ՀՀ ջրավազանային տարածքների` խմելու-կենցաղային, գյուղատնտեսական նպատակով ջրի պահանջարկի, ինչպես նաև բնապահպանական թողքերի գնահատումները սահմանելու մասինՀՀ կառավարություն30 հունիսի, 2011թ.N 927-Ն• Ջրային ռեսուրսների էկոլոգիական հավասարակշռված վիճակի ապահովում, ջրի ազգային պաշարի պահպանում և կառավարումն արդյունավետ կազմակերպում