ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի Ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալություն

ՀՀ բնապահպանության նախարարի հրամաններ

13.08.03թ. «Ջրհավաք ավազանների և գերխոնավ տարածքների (որոնք վճռական դեր ունեն ջրերի որակի և քանակի պահպանման համար) չափորոշիչների սահմանման մասին» N 263-Ն հրաման

02.12.03թ. «Ջրառով նախատեսված ջրային ռեսուրսների օգտագործման, հաշվառման, ռեժիմի, ջրաչափական կառույցների, սարքերի աշխատանքների, ջրային ռեսուրսների պահպանության փաստացի վիճակի, ինչպես նաև ջրօգտագործման թույլտվության անբաժանելի մաս կազմող պայմանների կատարման ընթացքի վերաբերյալ արձանագրության ձևը հաստատելու մասին» N 442-Ն հրաման

10.12.03թ. «Ջրային ռեսուրսներ թափվող կեղտաջրերի թույլատրելի սահմանյին արտահոսքի չափաքանակների հաշվարկի մեթոդիական հաստատելու մասին» N 464-Ն հրաման

30.12.03թ. «Ջրային պետական կադաստրում տվյալների գրառման գրանցամատյանների ձևերի և դրանց վարման կարգը հաստատելու մասին» N 514-Ն հրաման

11.06.04թ. «Ջրավազանային կառավարման մարմինների կողմից ջրօգտագործման թույլտվություների հայտերի ընդունման կարգը հաստատելու մասին » N 148-Ա հրաման

25.08.04թ. «Ջրային ռեսուրսների որակական մոնիտորինգի իրականացման գործընթացում Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության և «Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգ կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի համագործակցության լարգը հաստատելու մասին» N 253-Ա հրաման

12.03.13թ. «Ջրային ռեսուրսների համապարփակ կառավարման բնագավառում ազգային քաղաքականության երկխոսության» խորհրդատվական միջգերատեսչական հանձնաժողով ստեղծելու և ՀՀ բնապահպանության նախարարի 18.04.08թվականի N 146-Ա հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին » N 35-Ա հրաման