ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի Ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալություն

ՀՀ վարչապետի որոշումներ

16.09.02թ. «Ջրի ազգային խորհրդի կանոնակարգն ու կազմը հաստատելու մասին» N 532-Ն որոշում

16.09.02թ. «Ջրօգտագործողների ընկերությունների և ջրօգտագործողների ընկերությունների միությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրառումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 533-Ա որոշում

11.10.02թ. «Անդրսահմանային ջրային ռեսուրսների Հայաստանի Հանրապետության հանձանխմբի կազմի մասին» N 586-Ա որոշում

21.10.02թ. «Վեճեր լուծող հանձնաժողովի կանոնակարգն ու կազմը հաստատելու մասին» N 614-Ն որոշում

10.01.03թ. «Ջրավազանային կառավարման մարմինների ցանկը գործունեության կանոնակարգը և ավազանային կառավարման անցման ժամանակացույցը հաստատելու մասին» N5-Ն որոշում

29.05.03թ. «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի խորքային հորերի գույքագրման և դրանց տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրման աշխատանքները կանոնակարգելու մասին » N 248-Ա որոշում

01.08.05թ. «Ջրի ազգային քաղաքականության հիմնադրույթների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 593-Ա որոշում

22.03.07թ. «Հայաստանի Հանրապետության ջրի ազգային ծրագրի մասին ՀՀ օրենքի կիրառումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 232-Ա որոշում