ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի Ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալություն

Օրենքներ

ՀՀ ջրային օրենսգիրք - 04.06.2002թ.

«Ջրի ազգային քաղաքականության հիմնադրույթների մասին» ՀՀ օրենք - 03.05.05թ.

«Հայաստանի Հանրապետության ջրի ազգային ծրագրի մասին» ՀՀ օրենք - 27.11.06թ.