ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի Ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալություն

Հիմնական գործառույթները

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 14.04. 2004թ. թիվ 649-ն որոշման գործակալությունն իր նպատակների և խնդիրների իրականացման համար Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնում է հետևյալ գործառույթները`

 • ջրի ազգային քաղաքականության մշակման և ջրի ազգային ծրագրի նախապատրաստման աշխատանքների համակարգում.
 • ջրի ազգային ծրագրի մշակմանն ու նորարարացմանը մասնակցություն.
 • տնտեսական գործունեության հետևանքով ջրային ռեսուրսների վրա առաջացած ազդեցության գնահատման էկոլոգիատնտեսական հիմնավորման սկզբունքների ու նորմերի մշակում.
 • իր իրավասության սահմաններում ջրային ռեսուրսների կառավարման բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության ստանձնած միջազգային պարտավորություններից բխող աշխատանքների կազմակերպում ևիրականացում.
 • ջրային ռեսուրսների` ըստ օգտագործման գործառույթի և կարգավիճակի դասակարգում.
 • ջրերի ստանդարտների մշակմանը մասնակցություն և դրանց կիրառման նկատմամբ վերահսկում.
 • ջրի ազգային ծրագրի համաձայն` կեղտաջրերի թույլատրելի սահմանային արտահոսքի որակական և քանակական չափանիշների հաստատում.
 • մակերևութային ևստորերկրյա ջրառի սահմանային մեծությունների հաստատում.
 • ջրավազանային կառավարման պլանների մշակման ու դրանց իրականացման ապահովում.
 • ջրօգտագործման թույլտվությունների տրամադրում.
 • ջրօգտագործման թույլտվությամբ տրված իրավունքի` այլ անձանց փոխանցման ձևակերպում.
 • ջրօգտագործման մասին հայտի գնահատման արդյունքում` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ջրօգտագործողին ջրօգտագործման թույլտվության ստացման պահանջից ազատում.
 • ջրային ռեսուրսների մոնիտորինգի իրականացման առաջադրանքի ձևավորում և դրանց մասին հաշվետվությունների գրանցում.
 • պետական ջրային կադաստրում փաստաթղթերի գրանցում և տեղեկատվության տրամադրում.
 • ջրօգտագործման և ջրահեռացման ինչպես նաևջրային համակարգերում կորուստների նորմատիվների մշակմանը մասնակցություն.
 • ջրային ռեսուրսների մոնիտորինգի իրականացում պլանավորման ու կառավարման գործընթացում դրանց արդյունքների ներառում.
 • ջրային ռեսուրսների կառավարման հարցերին առնչվող ծրագրերի մշակման և իրականացման աշխատանքների համակարգում.
 • ջրհավաք ավազանների սպառման վտանգի բացահայտում և ջրային էկոհամակարգերի վրա վնասակար ազդեցությունները կանխելու նպատակով ծրագրերի մշակում.
 • Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով` իր կողմից մշակված փաստաթղթերի մասին հասարակայնությանը ծանուցման կազմակերպում.
 • ստորերկրյա ջրերի արտոնյալ օգտագործման իրավունքի ձեռքբերման համար անհրաժեշտ ջրառի սահմանային չափի սահմանում.
 • ջրաէկոհամակարգերի պահպանման գոտիների քարտեզների մշակման ապահովում.
 • ջրառով նախատեսված ջրային ռեսուրսների օգտագործման հաշվառման ռեժիմի ջրաչափական կառույցների սարքերի աշխատանքի ինչպես նաև ջրապահպանման գոտիների պահպանության նկատմամբ հսկողության իրականացում.
 • ջրավազաններ թափվող կեղտաջրերի քանակական և որակական ցուցանիշների հսկիչ անալիզների կատարումը մասնագիտացված լաբորատորիաների միջոցով պարբերաբար կազմակերպելը.
 • ջրօգտագործողների կողմից ջրօգտագործման թույլտվության պահանջների խախտման դեպքում` ջրօգտագործման թույլտվության կասեցում փոփոխում կամ չեղյալ համարում.
 • ջրօգտագործման մասին հաշվետվությունների ամփոփման և վերլուծության աշխատանքներին մասնակցություն.
 • ջրային ռեսուրսների ռեժիմային դիտարկումների աշխատանքների համակարգում.
 • ջրային ռեսուրսների հաշվեկշռի կազմում: